Home » Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Artikel 1. Algemeen

 1. Deze voorwaarden   zijn   van   toepassing   op   iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Massagepraktijk Ayubowan Massages, hierna te noemen: Ayubowan Massages,  en  een  Opdrachtgever,  hierna  te noemen:   ‘Cliënt’   waarop   Aytubowan-Massages   deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. De toepasselijkheid  van  eventuele  inkoop-  of  andere voorwaarden  van  de  Cliënt  wordt  uitdrukkelijk  van  de hand gewezen.
 3. Indien een  of  meerdere  bepalingen  in  deze  algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in  deze  algemene  voorwaarden  bepaalde  volledig  van toepassing. Ayubowan Massages en de Cliënt zullen als dan in   overleg   treden   teneinde   nieuwe   bepalingen   ter vervanging  van  de  nietige  of  vernietigde  bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de  strekking  van  de  oorspronkelijke  bepalingen  in  acht wordt genomen.
 4. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze  algemene  voorwaarden  geregeld  is,  dan  dient deze  situatie  te  worden  beoordeeld  naar  de  geest  van deze algemene voorwaarden.
 5. Indien Ayubowan Massages niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden  verlangt,  betekent  dit  niet  dat  de bepalingen  daarvan  niet  van  toepassing  zijn,  of  dat  Ayubowan Massages in enigerlei mate het recht zou verliezen om   in   andere   gevallen   de   stipte   naleving   van   de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

 Artikel 2. Behandelingen

 1. Ayubowan Massages verzorgt diverse soorten massages.

Deze massages zijn niet medisch, fysiotherapeutisch, erotisch of sport gerelateerd van aard. In het geval u medische klachten ervaart, dient u eerst met uw behandelend arts/ specialist contact op te nemen alvorens u een massage ondergaat.

 1. De overeenkomst voor een behandeling kan

(Telefonisch) mondeling, schriftelijk of via email tot stand komen en is daarmee bindend.

 1. De Cliënt dient medisch in staat te zijn de behandeling te ondergaan. De Cliënt dient Ayubowan Massages voor de behandeling te informeren over alle mogelijke medische condities en bezwaren. Ayubowan Massages kan bij twijfel hierover de Cliënt vragen voor de behandeling een arts te raadplegen. Indien de arts toestemming geeft, kunnen eventuele vervolgbehandelingen voortgezet worden.
 2. Ayubowan Massages kan het uitvoeren of voortzetten van een behandeling weigeren of staken indien naar haar inzicht voldoende medische informatie ontbreekt om vast te stellen of dit veilig kan gebeuren.

De mening van Ayubowan Massages is bindend.

Indien de weigering binnen 24 uur voor of tijdens de behandeling gebeurt, is de Cliënt de kosten voor de behandeling volledig verschuldigd.

 1. Ayubowan Massages is niet bevoegd om diagnoses te stellen bij ziektes, blessures of verwondingen. Een behandeling bij Ayubowan Massages is geenszins een vervanging of alternatief voor medische behandelingen.

Artikel 3. Cadeaubon

 1. De Ayubowan Massages cadeaubon heeft als doel om een bedrag, massage-behandeling of rittenkaart cadeau te doen.
 2. De Ayubowan Massages cadeaubon kan in de praktijk, op afspraak, worden aangeschaft. Er dient dan contant, gepast te worden betaald.
 3. De cadeaubon kan ook door Ayubowan Massages worden verzonden per post. In dit geval geschiedt de betaling via bankoverschrijving op het door Ayubowan Massages aangegeven rekeningnummer.
 4. In geval van verzending per post worden er de dan geldende verzendkosten in rekening gebracht, zoals aangegeven op de website.
 5. Nadat een betaling via overschrijving bij Ayubowan Massages binnen is, zal de cadeaubon naar de aanvrager of op verzoek naar de ontvanger gestuurd worden.
 6. Een digitale factuur kan in beide gevallen op verzoek achteraf gemaild worden.
 7. Op de cadeaubon kunnen de namen van de ontvanger en aanvrager gezet worden. Ook kan Ayubowan Massages op verzoek een persoonlijke boodschap opschrijven.
 8. Op de bon wordt een bedrag, soort massagebehandeling en duur of het soort rittenkaart vermeld wat cadeau wordt gedaan. Daarnaast zal de uitgiftedatum en een unieke code vermeld worden.
 9. De bon is 1 jaar geldig na uitgifte datum.
 10. Inwisselen voor contant geld is niet mogelijk.
 11. Verlies van de cadeaubon en/of het codenummer is voor rekening van de Cliënt. Ayubowan Massages verstrekt geen kopie.
 12. De bestelling van een cadeaubon kan niet geannuleerd worden.
 13. Indien de kosten van de behandeling lager zijn dan de waarde van de cadeaubon, dan behoudt de bon zijn waarde voor het resterende bedrag. De Cliënt heeft in dat geval geen recht op gedeeltelijke restitutie.
 14. Indien de kosten van de behandeling hoger zijn dan de (resterende) waarde van de cadeaubon dient de Cliënt het verschil voor de behandeling contant bij te betalen.
 15. De datum voor het verrichten van de behandeling is afhankelijk van de beschikbaarheid van Ayubowan Massages en wordt in overleg met de Cliënt bepaald.
 16. De cadeaubon van Ayubowan Massages is en blijft eigendom van Ayubowan Massages. Het is dan ook verboden de bon door te verkopen aan derden, of deze voor commerciële doeleinden in te zetten zonder schriftelijke toestemming van Ayubowan Massages
 17. Ayubowan Massages kan niet aansprakelijk gesteld worden voor een niet tijdige levering per post.

Artikel 4. Tarieven

 

 1. De diensten zullen tegen de overeengekomen tarieven worden geleverd.
 2. Actuele tarieven zijn te vinden op de website van Ayubowan Massages, www.heerluk.nl.
 3. Ayubowan Massages behoudt zich het recht, zonder opgaaf van reden(en), de tarieven tussentijds aan te passen.
 4. Ayubowan Massages is niet verplicht voorafgaande aan de tariefsverhoging van behandelingen deze kenbaar te maken aan haar cliënten.
 5. Reeds aangeschafte spaar- en/of rittenkaarten behouden hun waarde, die op het moment van aanschaf van kracht was.
 6. Op prijzen gehanteerd door Ayubowan Massages wordt het geldende tarief omzetbelasting doorberekend.

 Artikel 5. Betaling

 1. De cliënt dient voorafgaand aan de behandeling ter plekke via pin  het verschuldigde bedrag te voldoen, tenzij de cliënt vooraf via Ideal wil betalen. Uitzondering hierop zijn de Ayubowan Massages Cadeaubon. Aan de kosten hiervan zijn in een eerder stadium voldaan. Deze bon of kaarten dienen wel te worden overhandigd alvorens de behandeling plaatsvindt, dit als vervanging van contante betaling.
 2. Het achteraf ontvangen van een digitale factuur is mogelijk.
 3. Indien de Cliënt in gebreke blijft in de tijdige betaling, dan is de Cliënt van rechtswege in verzuim. De Cliënt is alsdan het wettelijk geldende rentepercentage verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Cliënt in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 4. Ayubowan Massages heeft het recht de door Cliënt gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Ayubowan Massages kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Cliënt een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. Ayubowan Massages kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.
 5. De Cliënt is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door haar aan Ayubowan Massages verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een tarief schorten de betalingsverplichting niet op. De Cliënt die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 (de artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW) is evenmin gerechtigd om de betaling van een tarief om een andere reden op te schorten.
 6. Indien de Cliënt in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Cliënt. De

buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk II. Indien Ayubowan Massages echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Cliënt worden verhaald. De Cliënt is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

Artikel 6. Aansprakelijkheid

 1. Indien Ayubowan Massages aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
 2. Ayubowan Massages is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Ayubowan Massages is uitgegaan van door of namens de Cliënt verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
 3. Ayubowan Massages draagt generlei aansprakelijkheid voor enige (letsel)schade, hoe ook genaamd en door welke oorzaak ook ontstaan, anders dan ten gevolge van eigen opzet of grove schuld, door de Cliënt te bewijzen en dan nog slechts tot een maximum van het bedrag van de door Ayubowan Massages te verrichten werkzaamheden of een evenredig deel daarvan.
 4. De aansprakelijkheid van Ayubowan Massages, voor zover deze door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, is beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering.
 5. Ayubowan Massages is niet aansprakelijk te stellen voor beschadiging, verlies of diefstal van persoonlijke eigendommen.
 6. Ayubowan Massages is niet aansprakelijk te stellen voor negatieve resultaten tijdens of na de behandeling, schade en/of letsel als gevolg van verzwijgen van medische informatie zoals lichamelijke en/of geestelijke aandoeningen, zwangerschap, blessures en medicijngebruik.
 7. Ayubowan Massages is niet aansprakelijk te stellen voor negatieve resultaten tijdens of na de behandeling, schade en/of letsel als uzelf nog niet op de hoogte was van voorgenoemde gevallen.

Artikel 7. Annulering

 1. De Cliënt kan een afspraak voor een behandeling tot 48 uur vooraf kosteloos annuleren.
 2. Indien annulering binnen 48 uur voor aanvang geschiedt of er geen annulering plaatsvindt zonder opkomst van de cliënt, is Ayubowan Massages gerechtigd de desbetreffende behandeling 100 procent in rekening te brengen.
 3. Bij annulering gedaan door Ayubowan Massages in geval van ziekte of overmacht, zal de cliënt hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld worden. Indien Ayubowan Massages binnen 24 uur voor aanvang van de behandeling een behandeling annuleert wordt hiervoor een nieuwe afspraak gemaakt. Vergoeding aan de Cliënt van de door Ayubowan Massages geannuleerde afspraak is niet van toepassing.
 4. Ayubowan Massages kan het uitvoeren of voortzetten van een behandeling annuleren indien naar haar inzicht voldoende medische informatie ontbreekt om vast te stellen of de behandeling veilig kan plaatsvinden. De mening van Ayubowan Massages is bindend. Indien annulering tijdens de behandeling gebeurt, is de Cliënt de kosten voor de behandeling volledig verschuldigd.
 5. Ayubowan Massages is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de Cliënt de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, na het sluiten van de overeenkomst.

 Artikel 8. Overmacht

 1. Ayubowan Massages is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Cliënt indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling   of   in   het   verkeer   geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast  hetgeen  daaromtrent  in  de  wet  en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken,  voorzien of  niet-voorzien,  waarop Ayubowan Massages geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Ayubowan Massages niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Ayubowan Massages of van derden daaronder begrepen. Ayubowan Massages heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Ayubowan Massages zijn verbintenis had moeten nakomen.
 3. Ayubowan Massages kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt    de    verplichtingen    uit    de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt  dan  twee  maanden,  dan  is  ieder  der  partijen gerechtigd   de   overeenkomst   te   ontbinden,   zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

Artikel 9. Hygiëne

 1. Het lichaam van de Cliënt dient schoon te zijn om een behandeling te kunnen ondergaan. Ayubowan Massages kan het uitvoeren of voortzetten van een behandeling weigeren indien dit naar zijn inzicht onvoldoende het geval is. De mening van Ayubowan Massages is bindend. Indien de weigering plaatsvindt, is de Cliënt de kosten voor de Individuele behandeling volledig verschuldigd.

Artikel 10. Privacy

 1. Ayubowan Massages zal nooit vertrouwelijke, persoonlijke gegevens verstrekken aan derden zonder uw toestemming.

Artikel 11. Intellectueel Eigendom

 

 1. Ayubowan Massages behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Ayubowan Massages heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Cliënt ter kennis van derden wordt gebracht

Artikel 12. Geschillen

 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Ayubowan Massages partij is,   is   uitsluitend   het   Nederlands   recht   van toepassing,  ook  indien  aan  een  verbintenis  geheel  of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of  indien  de  bij  de  rechtsbetrekking  betrokken  partij aldaar  woonplaats    De  toepasselijkheid  van  het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
 2. De rechter,  in  arrondissement  Zwolle-Lelystad  van  Ayubowan Massages is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis   te   nemen,   tenzij   de   wet   dwingend   anders voorschrijft.  Niettemin  heeft  Aytubowan-Massages  het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
 3. Partijen zullen  eerst  een  beroep  op  de  rechter  doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 13. Weigering

 1. Indien Client een aandoening heeft die valt onder een contra-indicatie, mag Ayubowan-Massages. Client is verantwoordelijk hiervoor en heeft alle tiijd gehad om naar de huisarts te gaan om om toestemmimng te vragen. De gereserveerde tijd tijd zal derhalve gewoon vergoed moeten worden en een nieuwe afspraak zal worden gemaakt. 
 2. Bij ongewenste sexuele handelingen van de Client, zal de behandeling direct gestaakt worden. Een nieuwe afspraak zal dan ook niet gemaalkt worden. De Client zal wporden geweigerd voor verdere afspraken. 

Artikel 14. Slotbepaling

 1. In alle gevallen waarin deze Algemene Voorwaarden niet voorzien, rust de beslissing uitsluitend bij Ayubowan Massages.

Laatste herziene datum. 15 juli 2019