Home » Privacy

Privacy

Privacy Policy Ayubowan

 Ayubowan-Massages hecht veel waarde aan heldere en transparante informatie geven over hoe ik om ga met persoonsgegevens.

Ik doe er alles aan om uw privacy te waarborgen en ga daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Ayubowan Massages houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat ik:

 • Uw persoonsgegevens verwerk in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt ik tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebt genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeef aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte ben van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop wil wijzen en deze respecteer.

Als eigenaar van Coaching en massagepraktijk Ayubowan Massages ben ik verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Als u na het doornemen van deze Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met mij wenst op te nemen kan dit via het mailadres info@inbalansmetchris.nl of telefonisch via 0611236369.

Verwerking van persoonsgegevens van cliënten

Persoonsgegevens van patiënten/cliënten worden door Ayubowan Massages verwerkt ten

behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve en financiële doeleinden;
 • Marketing doeleinden;
 • Het op juiste wijze uitvoering geven aan en monitoren van de massagebehandeling.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De gegevensverwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een behandeling;
 • De gegevensverwerking is noodzakelijk voor het nakomen van een wettelijke verplichting

(WGBO en belastingdienst)

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Ayubowan Massages de volgende persoonsgegevens

van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Adres;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Geslacht;
 • Geboortedatum;
 • De aard van uw werkzaamheden; - Mate van beweging in het dagelijks leven; -      De reden van uw bezoek,

Bijzondere persoonsgegevens:

 • Medische indicaties die relevant zijn voor het ondergaan van een massagebehandeling; -
 • Gegevens over uw gezondheidstoestand;
 • Overige gegevens die noodzakelijk zijn voor een correctie uitvoering van de behandeling.

Uw persoonsgegevens worden door Ayubowan Massages opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar. (art. 52 AWR)

 Verwerking van persoonsgegevens van nieuwsbriefabonnees

Persoonsgegevens van nieuwsbriefabonnees worden door Ayubowan Massages verwerkt

ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Het informeren van de persoon d.m.v. nieuwsuitingen over aanbiedingen, wijzigingen in prijsbeleid, producten, openingstijden en ander relevant nieuws.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Mondelinge toestemming in mijn praktijk, aanmelding op de nieuwsbrief via de website.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Ayubowan-Massages met de volgende persoonsgegevens van u

vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres.
 • Geboortedatum

Uw persoonsgegevens worden door Ayubowan-Massages opgeslagen ten behoeve van

bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de periode dat men aangemeld is voor de nieuwsbrief

Verwerking van persoonsgegevens van prospect en/ofgeïnteresseerde

Persoonsgegevens van prospect en/of geïnteresseerde worden door Ayubowan Massages verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Informatieverstrekking in de vorm van nieuwsbrieven en/of gerichte contacten.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Toestemming van de betrokken persoon. Door middel van bijv. mondelinge toestemming in mijn praktijk, afgifte visitekaartje en/of via koppeling op LinkedIn, Facebook of andere social media;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Ayubowan Massages de volgende persoonsgegevens van u vragen: - Voornaam;

 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres.

Uw persoonsgegevens worden door Ayubowan Massages opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de periode dat men gezien wordt als een prospect en/of geïnteresseerde.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan mij geeft, kan ik aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

 

Zo maakt Ayubowan Massages gebruik van derden voor:

 

 • Het verzorgen van de internetomgeving; (Jouwweb)
 • Het verzorgen van marketing/communicatie; ( Mailchimp, Facebook, Twitter, Linkedin, Google Analytics)
 • Het noteren van afspraken; (AppBee)
 • Het aanleggen van cliëntdossiers; (AppBee, Acumules)
 • Communicatie met cliënt via mail, het contactformulier op de website en telefoon.  (AppBee, Jouwweb, Acumulus, KPN, Whatsapp)

 

Ayubowan Massages geeft nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee zij geen verwerkersovereenkomst heeft afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maak ik hierin

uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verderzal ik de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij mij opvraagt. In een dergelijk geval dien ik medewerking te verlenen en ben dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Ook kan ik persoonsgegevens delen met derden indien u mij hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Cookies   

Ayubowan Massages maakt op haar website gebruik van cookies, zoals Google Analytics. Elke keer wanneer u de website van Ayubowan Massages bezoekt, verzamelt zij basis technische informatie zoals via welke website u op deze website terecht bent gekomen. Google Analytics analyseert het gedrag van gebruikers van de website van Ayubowan Massages en houdt deze data bij. Uw gegevens worden geanonimiseerd getoond. De website gebruikt deze cookies om de website te optimaliseren en u een goede gebruikservaring te kunnen leveren.

Verwijzing naar andere websites

De website van Ayubowan Massages kan links bevatten naar andere websites die niet worden beheerd en/of eigendom zijn van de Ayubowan Massages. Als u door het klikken op deze link op een andere website terecht bent gekomen, geldt de privacyverklaring van die website. Ayubowan Massages is op geen enkele manier aansprakelijk of verantwoordelijk voor deze website of voor de privacyverklaring op deze website. Ayubowan Massages raadt u aan bij bezoek van deze website om de betreffende privacyverklaring goed door te lezen.

Binnen de EU

Ayubowan Massages werkt samen met gegevensverwerkende instanties zowel binnen als buiten de EU. Organisaties buiten de EU betreffen: Google, Mailchimp, Wordpress, Facebook, Twitter, en Whatsapp. Deze organisaties vallen onder het zogenoemde ‘Eu-U.S. Privacy Shield’. Dit betekent dat uw gegevens volgens de EU geldende regels verwerkt worden, waarmee uw privacy gewaarborgd blijft.

Minderjarigen

Ayubowan Massages verwerkt enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) als daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

Ayubowan Massages bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Dit is 7 jaar voor de financiële administratie en 15 jaar voor medische dossiers.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 

 • Alle personen die namens Ayubowan Massages van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • Ik hanteer een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op mijn systemen;
 • Ik maak back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • Ik test en evalueer regelmatig mijn maatregelen;

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke ik van u ontvangen heb. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door mij of door een van mijn verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door mij te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Ik kan u vragen om u te legitimeren voordat ik gehoor kan geven aan voornoemde verzoeken.

Mag ik uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Het laten verwijderen van uw gegevens kan als consequentie hebben dat bij een volgend bezoek aan Ayubowan Massages, uw gegevens weer opnieuw vastgelegd moeten worden voor het op correcte wijze uitvoeren van de massagebehandeling. Als u afziet van het vastleggen van uw gegevens, dan kan Ayubowan Massages niet aansprakelijk worden gehouden voor mogelijke risico’s die de massagebehandeling kan hebben. Ayubowan Massages kan in dit geval ook de behandeling weigeren.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vraag ik u hierover direct contact met mij op te nemen. Komen wij er samen niet uit, dan vind ik dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Wijzigingen van het Privacyverklaring

Ik behoud mij het recht voor om deze Privacyverklaring aan te passen om de conformiteit met de geldende en toepasselijke wet- en regelgeving te waarborgen. Het verdient daarom aanbeveling om deze Privacyverklaring regelmatig te raadplegen zodat u op hoogte bent van deze wijzigingen.

 

Laatste wijziging: 08 Oktober 2019

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met mij op.

Contactgegevens

Ayubowan

Chris van der Linden

Tegelenpad 11

1324 DP Almere

info@ayubowan-massages.nl